Catàleg de serveis

Salvia … amb, per i per a la gent. T’ajudem a marcar, arribar i donar a conèixer els teus progressos cap a la sostenibilitat.

Els serveis que oferim a:

 • Persones
 • Organitzacions
 • Empreses
 • Institucions i administracions públiques

Inclouen:

Disseny, execució i avaluació de campanyes amb objectius ambientals, de millora de la salut pública i del poder dels consumidors:
 • Investigació i anàlisi.
 • Comunicació estratègica i divulgació.
 • Incidència política.
 • Creació i coordinació de xarxes i aliances.
 • Assessorament.
 • Creació d’espais que fomentin la participació efectiva en la presa de decisions relatives als recursos naturals, els espais naturals i la protecció del medi ambient i la salut.
 • Estratègia legal i jurídica:
  • Anàlisi de la legislació aplicable a la protecció del medi ambient, els recursos i les
   persones.
  • Estudis i comparatives de marcs normatius.
  • Preparació d’al·legacions i denúncies.
  • Seguiment i assessorament.
 • Mobilització social.
Recerca, documentació i realització d'estudis i informes específics:
 • Caracterització del territori i valoració d’afeccions de projectes, plans i
  programes.
 • Caracterització de sectors concrets en l’àmbit energètic, de mobilitat, o relatius a l’estat del medi ambient i els recursos naturals.
 • Impactes ambientals i socials derivats de plans d’ordenació en l’àmbit de la gestió del territori, la gestió de l’aigua, l’urbanisme, el transport, i l’activitat agrícola, ramadera, pesquera, i
  forestal.
 • Efectes de l’aprovació o modificació de lleis, plans, programes i polítiques sobre el medi ambient, la seguretat i la participació pública en els àmbits energètic, i de medi rural i marí.
Formació per a la sostenibilitat:
 • Organització i impartició de cursos i activitats docents i divulgatives.
 • Disseny, realització i edició de materials tècnics i didàctics.
 • Disseny i execució d’accions formatives presencials i en línia en àrees relacionades amb el medi ambient i els recursos naturals.
 • Organització de congressos, seminaris, conferències i jornades tècniques.
 • Documents divulgatius.
 • Rutes i itineraris.
Generació, promoció i desenvolupament de solucions específiques a problemes concrets relacionats amb explotació de recursos, residus, energia, aigua, mobilitat, alimentació, biodiversitat, medi ambient, salut pública o consum:
 • Programes d’identificació, valoració i recuperació del patrimoni natural.
 • Disseny i aplicació de mesures correctores.
 • Disseny de plans de mobilitat sostenible.
 • Disseny de plans energètics sostenibles basats en l’eficiència i les energies renovables.
 • Auditories i estratègies energètiques netes per comunitats, empreses i municipis.
 • Plans i activitats de desenvolupament turístic.
 • Vigilància ambiental: seguiment de polítiques concretes de l’Administració; seguiment per a col · lectius d’afectats-particulars o plataformes- i per a l’Administració de les mesures correctores imposades en les Declaracions d ‘Impacte Ambiental.